Βαλλάς Στάθης | Γεωδαιτικός τριγωνισμός του ελληνικού χώρου: η μεγάλη πλάνη


Βαλλά Στάθη: "Γεωδαιτικός τριγωνισμός του ελληνικού χώρου: η μεγάλη πλάνη"

File nameFile typeSize
ΒΑΛΛΑ ΣΤΑΘΗ_ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ.pdfPDF document142.3 kBInfo
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License