Σπυρίδωνος Αργύριος-Δημήτριος Β. | "Λεβάδεια, η πόλις της Ερκύνης"


Λεβάδεια, η πόλις της Ερκύνης / Αργύριος-Δημήτριος Β. Σπυρίδωνος ; Εικονογράφησις Α.-Δ. Σπυρίδωνος. Αθήναι : [χ.ό.], 2003. 93 σ. : εικ. ; 21 εκ.
ISBN: 978-960-93-5921-4.

Αντί προλόγου

Τό παρόν κείμενον δεν αποτελεί ίστορικήν πραγματείαν, είναι προσωπικαί αναμνήσεις, σκέψεις καί πληροφορίες τίς όποιες προσπάθησα νά αποτυπώσω εις αυτό τό μικρό πόνημα.
Προσπάθησα νά καταγράψω τά όσα συνέβησαν καί την πορείαν της πόλεως, θέλοντας νά καταχωρήσω μερικούς συνανθρώπους μου, οί όποιοι κατά τόν ένα ή άλλον τρόπο συνέβαλον εις τήν πολιτικήν, οικονομικήν, κοινωνικήν καί πνευματικήν πορείαν της πόλεως.
"Ισως νά μην είναι μόνον αυτοί, ίσως κάποιος άλλος διαγράψει τήν πορείαν της πόλεως καί τά γεγονότα διαφορετικά.
Ό υποφαινόμενος απλώς καταθέτει τήν προσωπικήν του μαρτυρίαν.

Αργύριος-Δημήτριος Β. Σπυρίδωνος

levadeia-spyridonos-a.jpg

ΠΗΓΗ: Βιβλιοκατάλογος Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License