ΚΕΠ Δήμου Δαύλειας

Διεύθυνση: Δημητρίου Καλλιαγκάκη
T.K.: 32008
Περιοχή: Δαύλεια
Τηλέφωνο: 22610-59003
Φαξ: 22610-59004
E-mail: rg.vog.pek|saielyad.d#rg.vog.pek|saielyad.d

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License