Ίδρυμα Γεωργίου Χ. Μπαρμπέρη
barberi-fek.png

Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Tην αριθ. 7745/24.5.1999 πράξη της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας θυγ. Χαραλ. Σταύρου με την οποία οι: 1) Χρήστος Γεωργ. Μπαρμπέρης, 2) Μάρθα Γεωργίου Μπαρμπέρη και 3) Βασιλική Χα Ευσταθίου Ευσταθίου, σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ» και με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς.

2. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του Α.Ν. 2039/1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.

3. Την από 18.10.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληρ/των.

4. Την αριθ. 1039386/441/0006Α/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571 τ.Β').

5. Tην αριθμ. 2850/18.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 565τ.Β').

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας -Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ», η οποία έγινε από τους: 1) Χρήστο Γεωργ. Μπαρμπέρη, 2) Μάρθα Γεωργίου Μπαρμπέρη και 3) Βασιλική Χα Ευσταθίου Ευσταθίου, με την αριθ. 7745/24.5.1999 πράξη της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας θυγ. Χαραλ. Σταύρου.
Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας Πρόνοιας και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθησαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ».

Άρθρο 1

Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ» που συστήθηκε από τους: 1) Χρήστο Γεωργ. Μπαρμπέρη, 2) Μάρθα Γεωργ. Μπαρμπέρη και 3) Βασιλική Χα Ευσταθίου Ευσταθίου με την αριθ. 7745/24.5.1999 πράξη της συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αναστασίας θυγ. Χαραλ. Σταύρου αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της παραπάνω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.

2. Έδρα του ιδρύματος είναι η πόλη της Λιβαδειάς.

3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του ιδρύματος και στον μέσον αυτής την έδρα και το έτος έγκρισης της σύστασης του.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του ιδρύματος είναι:

1) Η χορήγηση σε πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες, ανωτάτων κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που γεννήθηκαν, κατοικούν και είναι δημότες Λιβαδειάς, εξαίρετου ήθους, τεσσάρων (4) υποτροφιών ανά μία (1) για τα τμήματα: α) Ιατρικής, β) Βιολογίας, γ) Φιλολογίας και δ) Μαθηματικών, μέχρι πέρατος των οιτουδών τους.

2) Η οικονομική ενίσχυση κάθε ημερολογιακό έτος των κάτωθι κοινωφελών - πολιτιστικών ιδρυμάτων, που βρίσκονται στη Λιβαδειά:
α) Της Βιβλιοθήκης για την αγορά κυρίως βιβλίων.
β) Του Γηροκομείου «Εστία Μητέρας» και
γ) Του Γηροκομείου «Άγιος Βλάσιος»

Άρθρο 3

Περιουσία-Πόροι

1. Περιουσία του ιδρύματος αποτελεί το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. πλέον τόκων που είναι κατατεθειμένο σε Ε.Γ.Ε.Δ. στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στη Λιβαδειά.

2. Πόροι του Ιδρύματος είναι:
α) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
β) Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς.
γ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.

Άρθρο 4

Διοίκηση

1. Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:
α) Δωσίθεο Άρη Καστόρη, κατά κόσμον Ξενοφών, Αρχιμανδρίτη

β) Γεώργιο Ευαγγέλου Καψώνα

γ) Ιωάννη Λουκά Λαμπρόπουλο

δ) Νικόλαο Γρηγορίου Λαμπρόπουλο

ε) Χρήστο Κων/νου Παλαιολόγο

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 99του Α.Ν. 2039/1939.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους και εκτάκτως όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του, μεγραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περί-πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

7. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι απο-φάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Δικαιούνται όμως οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν για την εκτέλεση υπηρεσίας του ιδρύματος, εφόσον έγιναν έπειτα από ει-δική εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκαν νόμιμα.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου, καθώς και των λοιπών σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α. Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 552Α').
Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος.
β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς καιτην αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος.
δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του ιδρύματος.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος:

α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ' αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει τηνέναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις.Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ' αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει γι'αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλοςτου Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.

στ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Γραμματέα

1.Ο Γραμματέας του ιδρύματος:

α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.

β) Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.

δ) Φυλάττει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.

2. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος.

3. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Ταμία

1.Ο Ταμίας του ιδρύματος:

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.

β) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α.Ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος.

ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του ιδρύματος.

2. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 9

Επιλογή και ανακήρυξη υποτρόφων

1. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες των τμημάτων: α) Ιατρικής, β) Βιολογίας, γ) Φιλολογίας και δ) Μαθηματικών, των ανωτάτων κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που γεννήθηκαν, κατοικούν και είναι δημότες Λιβαδειάς, εξαίρετου ήθους και μέχρι πέρατος των σπουδών τους.
Από τους υποψήφιους θα επιλέγεται όποιος έχειτην καλύτερη βαθμολογία. Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ισοβαθμισάντων, θα επιλέγεται εκείνος που έχει το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή θα συνεκτιμώνται και τα λοιπά οικογενειακά βάρη.

2. Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται χωρίς διαγωνισμό, κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που συνέρχεται το μήνα Φεβρουάριο σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 και του από 18.8.1941 Καν. Δ/τος (ΦΕΚ 286Α').

Άρθρο 10

Χορήγηση υποτροφιών

1. Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας κάθε υποτρόφου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με το ύψος των καθαρών εσόδωντου ιδρύματος και τον αριθμό των υποτρόφων, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που ορίζονται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος, του άρθρου 54 του Α. Ν. 2039/1939 και του άρθρου 28 του από 18.8.1941 σχετικού Καν. Δ/τος και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό εκείνο που χορηγεί το Ι.Κ.Υ. για σπουδές σε Ελληνικό Κρατικό Πανεπιστήμιο.
2. Οι υποτροφίες καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 26, 27 και 28 του από 18.8.1941 Καν. Δ/τος (ΦΕΚ286Α').
3. Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος και του άρ-θρου 29 του παραπάνω κανονιστικού διατάγματος, οι οποίες διαπιστώνονται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών των υποτρόφων και να αξιώνει απ'αυτούς την υποβολή, κάθε έτος, αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσης τους.

Άρθρο 11

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων κοινωφελών - πολιτιστικών ιδρυμάτων

1. Θα ενισχύονται κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον επαρκούν οι πόροι του τα ακόλουθα κοινωφελή πολιτιστικά ιδρύματα:

α) Η βιβλιοθήκη Λιβαδειάς για αγορά κυρίως βιβλίων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος οφείλει εντός μηνός, από την απόφαση οικονομικής ενίσχυσης, να συγκροτήσει τριμελή (3) επιτροπή, η οποία καταρτίζει τον κατάλογο των προς αγορά βιβλίων. Στην επιτροπή συμμετέχουν δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας (1) καθηγητής φιλολογίας λυκείου της πόλης. Επιλέγονται βιβλία Ελλήνων και ξένων (σε μετάφραση) συγγραφέων, που αναφέρονται στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, στην ιστορία, αλλά και σε άλλους τομείς (φιλοσοφία, επιστήμη, τέχνη κ.λπ.). Τα βιβλία που αγοράζονται, εντάσσονται στο ειδικό τμήμα της βιβλιοθήκης, που έχει ή θα δωρηθεί από τους ιδρυτές του ιδρύματος. Το ένα πέμπτο (1/5) της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιβλιοδεσία βιβλίων του προαναφερθέντος τμήματος.

β) Το Γηροκομείο «Εστία Μητέρας» - Λιβαδειά

γ) Το Γηροκομείο «Άγιος Βλάσιος» -Λιβαδειά

2.Το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης κατ'έτος προς το καθένα από τα ανωτέρω ιδρύματα δεν θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ.

Άρθρο 12

Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του σχετικού Π. Δ/τος έγκρισης της σύστασης του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίαση του.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 σχετικού δ/τος (ΦΕΚ 552 Α).

Άρθρο 13

Βιβλία και στοιχεία

1. Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α) Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και με λογιστική πράξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματο-ποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

δ) Βιβλίο - μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.8.1941 καν. δ/τος.

ε) Βιβλίο - μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων.

στ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εί-σπραξης και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσηςτων σκοπώντου.

Άρθρο 14

Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 του ΑΝ. 2039/1939 και 110 και 119 του Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 15

Διάλυση του ιδρύματος - Τύχη περιουσίας αυτού

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Λιβαδειάς, ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο δύο (2) του παρόντος οργανισμού.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και στους Υφυπουργούς Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρό-ντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

Πηγές

ΦΕΚ 1362/τ.Β'/8-11-20000

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License