08 Νοεμβρίου

2000: Σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΊΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License