Αζέας (μυθολογία)

Στην ελληνική μυθολογία ο Αζέας (Αζεύς) ήταν γιος του Κλυμένου, βασιλιά του Ορχομενού της Βοιωτίας. Αδελφοί του Αζέα ήταν οι Εργίνος, Στράτιος, Άρρωνας και Πύλεος. Ο Αζεύς, σύμφωνα με τους περισσότερους συγγραφείς, ήταν ο πατέρας του ενός από τους έξι μυθολογικούς Άκτορες. Ο Αζεύς αναφέρεται κυρίως από τον Παυσανία (Θ 37, 1 και 7) και τον Όμηρο στην Ιλιάδα (Β 513).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License